Na czym polega audyt środowiskowy?

Ochrona środowiska to bardzo szerokie pojęcie, odnoszące się z jednej strony do stwarzania warunków sprzyjających środowisku naturalnemu, z drugiej natomiast do zapobiegania ewentualnej jego dewastacji. Działania służące ochronie środowiska przeciwdziałają np. globalnemu ociepleniu.

Kiedy narodziła się ochrona środowiska?

Konkretnie ukierunkowana ochrona środowiska narodziła się w drugiej połowie XX wieku, gdy zaczęto używać na szeroką skalę szkodliwych środków owadobójczych, by zapobiec rozprzestrzenianiu się szkodników w żywności. Pestycydy to chemiczne substancje, chroniące rośliny przed działaniem bakterii, wirusów, grzybów, pleśni. Kontrowersje tworzące się wokół pestycydów dotyczą przede wszystkim ich wpływu na organizm człowieka – badania pokazują, że toksyczne substancje zawarte w środkach owadobójczych mogą zaburzać gospodarkę hormonalną.

Ochrona środowiska zajmuje się także zagrożonymi gatunkami fauny i flory. Dla ochrony podejmuje się różne działania, których celem jest zachowanie dziko rosnących roślin oraz protekcja zwierząt zagrożonych wyginięciem. Dzięki temu w środowisku panuje różnorodność biologiczna.

 

Ochrona środowiska a działania przedsiębiorców

Wszelkie działania środowiskowe powinny szczególnie zainteresować przedsiębiorców. Dlaczego? Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek budowy należy uzyskać zgodę. Urzędy ochrony środowiska muszą przeprowadzić stosowne badania, by sprawdzić, czy działania przedsiębiorców nie kolidują z ochroną środowiska. Przede wszystkim przedsiębiorca powinien poinformować urząd o tym, jakie odpady powstaną w trakcie prac budowlanych. Musi też sprawdzić, czy prace rozbiórkowe mogą negatywnie wpłynąć na środowisko.

Opisane powyżej działania to tzw. audyt środowiskowy. Audyt środowiskowy musi wykonać każda osoba, której firma:

  • odpowiada za gospodarkę wodno-ściekową,  
  • sprowadza do kraju różnego rodzaju sprzęty elektroniczne,
  • wykorzystuje substancje toksyczne,
  • wprowadza na rynek różne odpady i opakowania,
  • odpowiada za emisję gazów do atmosfery,
  • pracuje w dużym hałasie, który może wpływać na środowisko,
  • posiada magazyny z ropą naftową lub innymi substancjami chemicznymi,
  • produkuje sprzęt mechaniczny, na przykład silniki,
  • produkuje substancje bakteriobójcze i toksyczne.

Na czym polega audyt środowiskowy? W trakcie audytu specjaliści przyjeżdżają do wybranego zakładu i oceniają jego działalność pod kątem wpływu na otoczenie. Audyt środowiskowy dzieli się na 3 etapy.

Etap 1 polega na sprawdzaniu całej dokumentacji związanej z działalnością firmy w zakresie ochrony środowiska. Mogą to być na przykład różne podpisane umowy dotyczące działań technologicznych podejmowanych na terenie zakładu. W pierwszej części sprawdza się również ilość zużywanych surowców. Badania mogą być przeprowadzane nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej. W niektórych przedsiębiorstwach konieczne będzie określenie stężenia pyłów w powietrzu lub pobranie próbek gleby.

Etap 2 to przede wszystkim ocena i podsumowanie wszystkich zdobytych informacji. Dzięki temu można wyciągnąć wnioski, co firma robi dobrze, a co należy poprawić, by jeszcze bardziej chronić środowisko. Raport podsumowujący przeprowadzone badania powinien zawierać informacje o przebiegu procesów produkcyjnych i wytwarzanych odpadach. Jeśli audyt środowiskowy wykaże, że konieczne jest wprowadzenie zmian, należy uzasadnić w raporcie, dlaczego należy zmodyfikować konkretny element produkcji.

Etap 3 obejmuje wdrożenie korzystnych dla środowiska zmian w danym przedsiębiorstwie.

 

Zalety stosowania audytu środowiskowego

Audyt środowiskowy chroni przedsiębiorcę przed zbędnymi kosztami. W jaki sposób? W momencie, w którym dana firma przekroczy emisję szkodliwych pyłów do atmosfery lub gdy ktoś wykryje nieprawidłowości w utylizacji odpadów, firma może dostać duży mandat pieniężny. W skrajnym przypadku Instytut Ochrony Środowiska może zadecydować o wstrzymaniu produkcji w danym przedsiębiorstwie.

Niewątpliwym plusem audytu środowiskowego jest również możliwość przedstawienia firmy jako przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku. Dziś ochrona środowiska jest szczególnie ważna. Coraz więcej osób świadomie wybiera firmy, z którymi współpracuje, chcąc w ten sposób chronić swoje otoczenie. Jeśli dana firma cieszy się opinią przyjaznej środowisku, z pewnością zyska większe zaufanie społeczne.

Audyt środowiskowy umożliwia ograniczenie szkód środowiskowych do minimum. Dzięki niemu firmy coraz częściej sięgają na przykład po naturalne środki do ochrony plonów. Coraz większe znacznie zaczyna mieć też recykling różnego rodzaju odpadów i opakowań. Warto wiedzieć, że stosowanie recyklingu znacznie wpływa na zmniejszenie ogólnych kosztów produkcji (ponieważ zużywa się mniej energii), dzięki czemu przedsiębiorstwo może na tym dodatkowo zaoszczędzić. Przetwarzanie surowców pozytywnie wpływa na środowisko, ponieważ nie niszczy się dzikich terenów w zbyt dużym stopniu. Pozyskiwanie nowych surowców zaburza rozwój fauny i flory, ale też zwiększa emisję dwutlenku węgla. Dzięki recyklingowi zwierzęta nadal mogą cieszyć się nietkniętym przez człowieka środowiskiem naturalnym.