Zachowek, czyli kiedy testament nie obowiązuje?

Zachowek, czyli kiedy testament nie obowiązuje?

Nasza śmierć sprawia, że spadek po nas przejmują inne osoby, przeważnie nam bliskie przez spokrewnienie lub spowinowacenie. Które – określa to testament lub/oraz zachowek. Sprawdźmy, kiedy testament zachowuje moc, a kiedy nie.

Ostatnia wola kontra dziedziczenie ustawowe

Z jednej strony ostatnią wolę reguluje testament, czyli dokument przeważnie pisemny, określający osoby, które otrzymają spadek. Z drugiej strony dziedziczenie reguluje zachowek, czyli przepis prawny określający osoby uprawnione do otrzymania spadku. Ostatnią wolę niekiedy dopełnia dziedziczenie ustawowe.

 

Testament jako przymierze

Słowo testament etymologicznie wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza przymierze. Rzeczywiście, stanowi on przymierze między spadkodawcą, czyli osobą pozostawiającą majątek, a spadkobiercą, czyli osobą majątek przejmującą. W dokumencie tym jeden spadkodawca określa w sposób jasny ilu i jakim spadkobiercom przeznacza majątek na wypadek swojej śmierci.

 

Testament testamentowi nierówny

Najlepiej sporządzać testament pisemny notarialny. A to dlatego, że sporządza się go w formie aktu notarialnego, a więc dokumentu prawnego. Najłatwiej go zrealizować i najtrudniej obalić, bo wszystko pozostaje jasno i prawnie stwierdzone. Oprócz testamentu pisemnego notarialnego wyróżnia się też testament pisemny holograficzny i testament pisemny alograficzny. Testament pisemny holograficzny stanowi dokument sporządzony własnoręcznie przez samego spadkodawcę, jest podpisany przez niego i opatrzony datą. Testament pisemny alograficzny stanowi z kolei dokument sporządzony ustnie przez spadkodawcę w obecności dwóch świadków, przy czym spisany zostaje przez jednego z nich, podpisany przez wszystkich i opatrzony datą. Poza testamentami pisemnymi są jeszcze testamenty mówione, które spadkodawca sporządza ustnie w obecności dwóch świadków.

 

Zachowek

Jeśli spadkodawca nie pozostawia po sobie testamentu albo jeśli testament nie wystarcza - wówczas sytuację spadkową określa zachowek. Zachowek to kwota stanowiąca ułamek wartości udziału spadkowego. W przypadku zachowku prawo określa spadkobierców spadkodawcy.

 

Kto może, a kto nie może otrzymać zachowku?

Do zachowku uprawnione są przede wszystkim osoby, które są spokrewnione ze spadkodawcą w linii prostej-zstępnej, czyli jego dzieci i wnuki. Ponadto także osoby spowinowacone w linii bocznej, czyli małżonkowie. Z kolei małżonkom, którzy się rozstali, nie przysługuje zachowek, a małżonkowie pozostający w separacji mogą się ubiegać o zachowek, choć wcale nie muszą go dostać i przeważnie go nie dostają.

Więcej na: http://kancelariaea.pl/uslugi/obsluga-prawna-klientow-indywidualnych/sprawy-spadkowe.html.